page contents

18.10.2018 Заседание на УС на БПАБС

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМООТСветла Ганчева Тодорова, Секретар наСДРУЖЕНИЕ„БЪЛГАРСКА ПРОФЕСИОНАЛНААСОЦИАЦИЯ БАСЕЙНИ И СПА”, ЕИК 205096323,със седалище и адрес на управление: гр. София 1142, Област:София, Община Столична, район Средец, ж.к. Център,ул.„Проф. Н.Михайлов” No 7,...